r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE AGLOMERACJI DĘBLIN ETAP II

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin etap II

WYKONAWCA:            

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wod-Kan Sp. z o.o. z Garwolina

WARTOŚĆ ROBÓT:

2 934 000,00 zł

OPIS:

W latach 2017 – 2020 zrealizowane zostały roboty polegające na  przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych (za kwotę 30 196 353,20 zł) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice (za kwotę 7 375 080,00 zł).

Dnia 29.04.2019 r. podpisana została umowa na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów. Prace inwestycyjne w ramach umowy zakończyły się 29.10.2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Dęblin z dnia 15 lipca 2016 roku wyrażającą zgodę na realizację z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie wspólnego projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II” oraz Umową zawartą z MZGK w dn. 20.04.2016 r., określającą zasady wnoszenia przez Miasto Dęblin wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie, Miasto Dęblin przekazało w 2021 r. kwotę 2 934 000 zł.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 59 926 691,54 zł brutto, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 28 661 440,71 zł. Wkład własny inwestora oraz wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 20 731 000 zł pokrywane są z budżetu Miasta Dęblin.

Powrót