r. Imieniny:
logo

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI RYCKIEJ”

09.07.2020
logo Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  27.07.2020 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, II termin godzina 15.45 . Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
6. Przedstawienie sprawozdania w sprawie poziomu realizacji wskaźników określonych w LSR.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie Uchwał:
1. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2019 r.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2019 r.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2019
5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
11. Przedstawienie propozycji zmian LSR i podjęcie Uchwały.
12. Przedstawienie propozycji zmian Statutu Stowarzyszenia i podjęcie Uchwały.
13. Sprawy różne i dyskusja.
14. Zamknięcie zebrania.
 
                    Z poważaniem:
Anna Wąsowska
Prezes Zarządu
 
Powrót