r. Imieniny:
logo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

18.06.2021
Logo Lokalna Grupa działania ziemi ryckiej Szanowni Państwo Na podstawie § 17 ust. 10 i ust. 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” /tekst jednolity z dnia 27.07.2020 r./ w związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późniejszymi zmianami/ art. 10 ust. 1a i ust. 10f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2261/ w związku z nadal istniejącym zagrożeniem zakażenia chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021r. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” podjął decyzję w sprawie obiegowego głosowania. Decyzja została podjęta jednogłośnie przy obecności 6 Członków Zarządu na ogólna liczbę 7.

Przedmiotem obiegowego głosowania i podjęcia Uchwał jest:

    1. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian LSR.

Zgodnie z decyzją Zarządu zebranie sprawozdawczo-wyborcze planowane jest w terminie po 15 września br. Decyzja ta podyktowana jest nadal trwającym zagrożeniem epidemicznym i nakazem przestrzegania zasad sanitarnych, polegających m.in. na zachowaniu limitu udziału w konferencjach i spotkaniach 1 osoba na 15m2. Nasze Stowarzyszenie liczy 108 Członków.

Natomiast zmiany w LSR dokonywane są w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe. Wniosek o zwiększenie budżetu w LSR należy złożyć do Samorządu Województwa Lubelskiego w terminie nie później niż 30 czerwca 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD w dniu 30 kwietnia 2021 r. podjął Uchwałę Nr 2/2021 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje społeczne ogłoszone zostały w dniu 7 maja 2021 r. Zmian w LSR dokonano w oparciu o wnioski z konsultacji społecznych.

Zwiększenie budżetu LSR dotyczy Poddziałań:

  1. 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 472 000 euro (1 888 000 zł – przy kursie 4,00 zł/euro), przy czym LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
  2. 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w kwocie 56 640 euro (226 560 zł – przy kursie 4,00 zł/euro).

Zatem zwracam się do Państwa z prośbą o udział w głosowaniu w trybie obiegowym poprzez wypełnienie załączonej karty do głosowania. Kartę do głosowania należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w karcie do głosowania. Wypełnione karty do głosowania należy przesłać drogą elektroniczną na adres lgdryki@gmail.com lub złożyć w Biurze Stowarzyszenia osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki.

Bardzo proszę o wzięcie udziału w głosowaniu poprzez wypełnienie karty do głosowania w trybie obiegowym w terminie do dnia 25.06.2021 r. godz. 12.00.

Informacja i materiały będące przedmiotem głosowania zostały podane do publicznej wiadomości na stronie www.lokalnagrupadzialania.pl oraz przesłane drogą elektroniczną do Członków Stowarzyszenia. Materiały są również dostępne każdego dnia w Biurze Stowarzyszenia w godzinach od 8.00-16.00

Bliższe informacje uzyskać można w biurze Stowarzyszenia pod Nr tel. 81/8652095 lub 606835659.

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Do pobrania

Ikona docxUchwała Nr 1/2021, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [73.94 KB]

Ikona docxKarta do głosowania w trybie obiegowym, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [76.13 KB]

Ikona pdfProjekt Strategii Rozwoju Lokalnego , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.17 MB]

 

Powrót