r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE NR 1/2020/R

18.12.2019
OGŁOSZENIE nr 1/2020/R Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

1.1. Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 
1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
 
od dnia 2 stycznia 2020 r. godz. 8.00 do dnia 17 stycznia 2020 r. godz. 15.00
 
2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” adres: 08-500 Ryki, ul. Żytnia 8
 
3. Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
 
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w punkcie 2 ogłoszenia.
 
Termin składania wniosków upływa w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 15.00.
 
4. Formy wsparcia:
Dla operacji polegających na rozwijaniu działalności gospodarczej – refundacja kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 70% - kwota pomocy do 300.000,00 zł. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020, który wynosi do 300 000 zł na jednego Beneficjenta. Minimalna wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł.
 
5. Zakres tematyczny operacji:
 
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Operacja będzie realizować cele i przedsięwzięcia określone w LSR:
 
Cel ogólny 1. Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału
 
Cel szczegółowy 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu
zatrudnienia
 
Przedsięwzięcie 1.1. Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 
6. Limity środków:
Limit środków w ramach ogłaszanego konkursu wynosi 994.812,69 zł, w tym:
 
Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu - limit środków w ramach przedsięwzięcia 994.812,69 – liczba operacji – 7
 
Średnia wartość projektu wynosi ok. 142 116 zł
 
7. Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
 2. Zgodność operacji z warunkami określonymi w PROW 2014-2020
 3. Zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 4. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji niezbędnej do oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 5. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu
 6. Zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu
 7. Operacja mieści się w limicie.
 
Operacja zostaje wybrana do finansowana po spełnieniu łącznie trzech warunków:
 1. Operacja została uznana za zgodną z LSR.
 2. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. 50% maksymalnej liczby punktów
 3. Operacja mieści się w limicie 160% dostępnych środków wskazanych w informacji podanej do publicznej wiadomości. 
 
LGD tworzy listę rezerwową wniosków o przyznanie pomocy do limitu 60% środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków. Na liście rezerwowej umieszczane są wnioski, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów, ale z powodu wyczerpania dostępnych w konkursie środków nie znalazły się na liście do dofinansowania. Wnioski umieszczane są w kolejności według liczby uzyskanych punktów. Wniosek z listy rezerwowej trafia na listę do dofinansowania w sytuacji, kiedy operacja została wybrana do finansowania a Wnioskodawca zrezygnuje z realizacji operacji lub rozwiąże umowę na realizację operacji w ten sposób uwalniając wolne środki do wykorzystania.  
 
 
8. Lokalne kryteria wyboru operacji:

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. Operacja zawiera wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie istniejących /charakter innowacyjny/

Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja

TAK - 2 pkt
NIE - 0pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

II. Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym

TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy na realizację LSR

III. Operacja przewiduje powstanie miejsc pracy

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w ciągu całego okresu trwałości projektu. Do wyliczeń stosuje się metodę RJR (Rocznych Jednostek Roboczych). 

Utworzenie 3 miejsc pracy – 12 pkt

Utworzenie 2 miejsc pracy - 10 pkt
Utworzenie 1 miejsca pracy - 7 pkt                                                           

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

IV. Operacja zakłada zatrudnienie osoby

Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną ze wzglądu na dostęp do rynku pracy. Identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze LSR znajduje się w Rozdziale I. LSR Charakterystyka LGD. 

Bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Ryki,

 1. Absolwenta szkoły - 4pkt
 2. Młode matki, które chcą powrócić na rynek pracy - 4 pkt
 3. Osoby 50+ - 3pkt
 4. Osoby między 18 a 26 rokiem życia - 2pkt
 5. Operacja przewiduje zatrudnienie innych osób zarejestrowanych w PUP Ryki - 1 pkt

Operacja nie przewiduje zatrudnienie osób wymienionych w punktach a-e - 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR (maksymalna liczba punktów według tego kryterium – 12 pkt)

Dla jednego miejsca należy przyporządkować 1 osobę z grupy defaworyzowanej (dla 1 osoby należy przyporządkować 1 grupę defaworyzowaną)

V. Czas realizacji operacji

Preferuje się operacje realizowane w krótszym okresie czasowym niż wynika to z Programu. Okres realizacji projektu liczony jest od daty zawarcia umowy na realizację projektu.

 

Do 1 roku - 8 pkt
Do 18 m-cy - 6 pkt
Do 2 lat - 0 pkt  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

VI. Koszt utworzenia jednego miejsca pracy

Preferuje się operacje, w których wielkość dofinansowania do deklarowanych miejsc pracy jest niższa.

Do przeliczenia kosztów utworzenia miejsca pracy należy zastosować metodologię: iloraz wnioskowanej dotacji do deklarowanej do utworzenia liczby miejsc pracy.

Koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 250 000 zł dotacji - 0 pkt

 

Koszt 1 miejsca pracy mieści się w przedziale 200 001 – 250 000 zł – 3 pkt

 

Koszt 1 miejsca pracy mieści się w przedziale 150 001 – 200 000 zł – 4 pkt

 

Koszt 1 miejsca pracy mieści się w przedziale 100 001 – 150 000 zł – 5 pkt

 

Koszt 1 miejsca pracy jest niższy lub równy 100 000 zł dotacji – 6 pkt

 

Oświadczenie Wnioskodawcy zawarte we wniosku

VII Wnioskodawca uwzględnił umieszczenie logo LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej na tablicy i innych materiałach informacyjnych

 

Preferuje się operacje zakładające promocję LGD mający na celu dbanie o wizerunek LGD

Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

VIII Wnioskodawca korzystał z usług doradztwa świadczonego w Biurze LGD

Preferowane będą operacje, które były konsultowane z doradcami LGD zajmującymi się obsługą projektów

Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

Ewidencja korzystania z usług doradztwa znajdująca się w Biurze LGD

 
Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 22 punktów z maksymalnej liczby 44 punktów):
 1. Dla operacji polegających na rozwoju działalności gospodarczej uzyskanie minimum 22 punktów
 
Lokalne kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów dostępne są na stronie LGD: www.lokalnagrupadzialania.pl, w zakładce Nabory wniosków/ Zasady przyznawania pomocy.
 
 
Zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów:
 
 1. W pierwszej kolejności decyduje procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”,
 2. jeżeli metoda selekcji opisana powyżej okaże się nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
 
 
9. Miejsce udostępnienia dokumentów:
 
Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej LGD www.lokalnagrupadzialania.pl
 1. Lokalna Strategia Rozwoju – dostępna w zakładce Strona główna
 2. Wzory formularzy wniosku o udzielenie wsparcia (wersja 3z), wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia – dostępne w zakładce Formularze oraz bezpośrednio pod ogłoszeniem
 3. W zakładce: Do pobrania podwieszone dokumenty: Procedura wyboru i oceny operacji, Regulamin Rady, Kryteria wyboru operacji

 
W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy dla celu szczegółowego 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia
 
Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki określone w sekcji B.VII wniosku o przyznanie pomocy.
 
 
Wszystkie niezbędne dokumenty odnośnie złożenia wniosku znajdują się bezpośrednio pod ogłoszeniem.
 
 
 
10. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, ich wzory oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD www.lokalnagrupadzialania.pl w zakładce Nabory wniosków – Zasady przyznawania pomocy
 
 
11. Planowane do osiągnięcia cele i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny I.

Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału

Wskaźnik oddziaływania

Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej przypadająca na 1000 mieszkańców

 

108

Cel szczegółowy 1.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach

 

14

Wskaźnik rezultatu

Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach

 

28

Przedsięwzięcie 1.1.

Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu

Wskaźnik produktu

Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

 

14

 
 
logo
Powrót