r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE NR 2/2020/P

18.12.2019
OGŁOSZENIE nr 2/2020/P Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

1.2. Założona i zarejestrowana nowa firma
 
1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od dnia 2 stycznia 2020 r. godz. 8.00 do dnia 17 stycznia 2020 r. godz. 15.00
 
3. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” adres: 08-500 Ryki, ul. Żytnia 8
 
3. Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
 
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.
 
Termin składania wniosków upływa w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 15.00.
 
4. Formy wsparcia:
Dla operacji polegających na założeniu nowej firmy – płatność ryczałtowa (premia) w 2 transzach – refundacja w wysokości 20% ,
I transza – premia 80%
II transza – refundacja 20%
- kwota pomocy 100.000,00 zł
 
 
5. Zakres tematyczny operacji:
 
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Operacja będzie realizować cele i przedsięwzięcia określone w LSR:
 
Cel ogólny 1. Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału
 
Cel szczegółowy 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu
zatrudnienia
 
Przedsięwzięcie 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 
6. Limity środków:
Limit środków w ramach ogłaszanego konkursu wynosi 600.000,00 zł, w tym:
 
Przedsięwzięcie 1.2. Założona i zarejestrowana nowa firma - limit środków w ramach przedsięwzięcia 600.000,00 – liczba operacji – 6
 
7. Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
 2. Zgodność operacji z warunkami określonymi w PROW 2014-2020
 3. Zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 4. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 5. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu
 6. Zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu
 7. Operacja mieści się w limicie środków.
 
Operacja zostaje wybrana do finansowana po spełnieniu łącznie trzech warunków:
 1. Operacja została uznana za zgodną z LSR.
 2. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. 50% maksymalnej liczby punktów (min. 16 punktów).
 3. Operacja mieści się w limicie 160% dostępnych środków wskazanych w informacji podanej do publicznej wiadomości. 
 
LGD tworzy listę rezerwową wniosków o przyznanie pomocy do limitu 60% środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków. Na liście rezerwowej umieszczane są wnioski, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów, ale z powodu wyczerpania dostępnych w konkursie środków nie znalazły się na liście do dofinansowania. Wnioski umieszczane są w kolejności według liczby uzyskanych punktów. Wniosek z listy rezerwowej trafia na listę do dofinansowania w sytuacji, kiedy operacja została wybrana do finansowania a Wnioskodawca zrezygnuje z realizacji operacji lub rozwiąże umowę na realizację operacji w ten sposób uwalniając wolne środki do wykorzystania.  
 
8. Lokalne kryteria wyboru operacji:

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. Operacja zawiera wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie istniejących /charakter innowacyjny/

Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja

TAK - 2 pkt
NIE - 0pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

II. Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym

TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy na realizację LSR

III. Operacja przewiduje powstanie miejsc pracy

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w ciągu całego okresu trwałości projektu. Do wyliczeń stosuje się metodę RJR (Rocznych Jednostek Roboczych). 

2 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie lub utworzenie miejsca pracy) - 10 pkt
1 miejsce pracy lub samozatrudnienie - 7 pkt                                                           

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

IV. Operacja zakłada zatrudnienie osoby

Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną ze wzglądu na dostęp do rynku pracy. Identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze LSR znajduje się w Rozdziale I. LSR Charakterystyka LGD. 

Wnioskodawcą lub osobą zatrudnioną jest osoba z grupy defaworyzowanej

Dla 1 osoby należy przyporządkować 1 grupę defaworyzowaną

Bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Ryki,

 1. Absolwenta szkoły - 4pkt
 2. Młode matki, które chcą powrócić na rynek pracy - 4 pkt
 3. Osoby 50+ - 3pkt
 4. Osoby między 18 a 26 rokiem życia - 2pkt
 5. Operacja przewiduje zatrudnienie innych osób zarejestrowanych w PUP Ryki - 1 pkt

Operacja nie przewiduje zatrudnienie osób wymienionych w punktach a-e - 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR (maksymalna liczba punktów według tego kryterium – 8 pkt)

Dla jednego zadeklarowanego miejsca pracy należy przyporządkować 1 osobę z grupy defaworyzowanej tj. samoztrudnienie i utworzenie miejsca pracy (dla 1 osoby należy przyporządkować 1 grupę defaworyzowaną)

 

V. Czas realizacji operacji

.Preferuje się operacje realizowane w krótszym okresie czasowym niż wynika to z Programu. Okres realizacji projektu liczony jest od daty zawarcia umowy na realizację projektu.

Do 1 roku - 8 pkt
Do 18 m-cy - 6 pkt
Do 2 lat - 0 pkt  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

VI. Wnioskodawca uwzględnił umieszczenie logo LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej na tablicy i innych materiałach informacyjnych

 

Preferuje się operacje zakładające promocję LGD mający na celu dbanie o wizerunek LGD

Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

VII. Wnioskodawca korzystał z usług doradztwa świadczonego w Biurze LGD

Preferowane będą operacje, które były konsultowane z doradcami LGD zajmującymi się obsługą projektów

Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

Ewidencja korzystania z usług doradztwa znajdująca się w Biurze LGD

 
 
Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 16 punktów z maksymalnej liczby 32 punktów):
 
Dla operacji polegających na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego uzyskanie minimum 16 punktów
 
Lokalne kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów dostępne są na stronie LGD: www.lokalnagrupadzialania.pl, w zakładce Nabory wniosków/ Zasady przyznawania pomocy.
 
Zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów:
 1. W pierwszej kolejności decyduje procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”,
 2. jeżeli metoda selekcji opisana powyżej okaże się nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
 
9. Miejsce udostępnienia dokumentów:
 
Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej LGD www.lokalnagrupadzialania.pl
 1. Lokalna Strategia Rozwoju – dostępna w zakładce Strona główna
 2. Wzory formularzy wniosku o udzielenie wsparcia (wersja 3z), wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia – dostępne w zakładce Formularze oraz bezpośrednio pod ogłoszeniem
 3. W zakładce: Do pobrania podwieszone dokumenty: Procedura wyboru i oceny operacji, Regulamin Rady, Kryteria wyboru operacji.
 
W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy dla celu szczegółowego 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia
 
 
Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki określone w sekcji B.IV wniosku o przyznanie pomocy.
 
Wszystkie niezbędne dokumenty odnośnie złożenia wniosku znajdują się bezpośrednio pod ogłoszeniem.
 
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, ich wzory oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD www.lokalnagrupadzialania.pl w zakładce Nabory wniosków – Zasady przyznawania pomocy
 
 
11. Planowane do osiągnięcia cele i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny I.

Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału

Wskaźnik oddziaływania

Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej przypadająca na 1000 mieszkańców

 

108

Cel szczegółowy 1.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia

Wskaźnik rezultatu

Liczba miejsc pracy w nowo utworzonych firmach

 

13

Wskaźnik rezultatu

Liczba utrzymanych miejsc pracy w nowoutworzonych firmach

 

13

Przedsięwzięcie 1.2

Założona i zarejestrowana nowa firma

Wskaźnik produktu

Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

13

 logo
Powrót