r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE NR 3/2020

09.01.2020
OGŁOSZENIE nr 3/2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia: 3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne.

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
 
od dnia 20 stycznia 2020 r. godz. 8.00 do dnia 7 lutego 2020 r. godz. 15.00
 
2. Miejsce składania wniosków:
 
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” adres: 08-500 Ryki, ul. Żytnia 8
 
3. Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
 
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.
Termin składania wniosków upływa w dniu  7 lutego 2020 r.  o godz. 15ºº.
 
4. Formy wsparcia:
 1. Dla operacji polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – refundacja kosztów kwalifikowalnych w wysokości:
  1. do 63,63% dla jednostek sektora finansów publicznych,
  2. do 70% podmioty wykonujące działalność gospodarczą,
  3. do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.
 
5. Zakres tematyczny operacji:
 
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Operacja będzie realizować cele i przedsięwzięcia określone w LSR:
 
Cel ogólny 2. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców
                                                                                                  
Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalne.
 
Przedsięwzięcie 3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne.
 
 
6. Limity środków:
 
Limit środków w ramach ogłaszanego konkursu wynosi 464 731,60 zł, w tym:
 
Przedsięwzięcie 3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne - limit środków w ramach przedsięwzięcia 464 731,60 zł – liczba operacji – 5
 
7. Warunki wyboru operacji:
 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 2. Zgodność operacji z warunkami określonymi w PROW 2014-2020.
 3. Zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji niezbędnej do oceny operacji przez Radę w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 5. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu.
 6. Zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.
 7. Operacja mieści się w limicie dostępnych środków.
 
 
Operacja zostaje wybrana do finansowana po spełnieniu łącznie trzech warunków:
 1. Operacja została uznana za zgodną z LSR.
 2. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. 50% maksymalnej liczby punktów.
 3. Operacja mieści się w limicie 160% dostępnych środków wskazanych w informacji podanej do publicznej wiadomości. 
 
LGD tworzy listę rezerwową wniosków o przyznanie pomocy do limitu 60% środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków. Na liście rezerwowej umieszczane są wnioski, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów, ale z powodu wyczerpania dostępnych w konkursie środków nie znalazły się na liście do dofinansowania. Wnioski umieszczane są w kolejności według liczby uzyskanych punktów. Wniosek z listy rezerwowej trafia na listę do dofinansowania w sytuacji, kiedy operacja została wybrana do finansowania a Wnioskodawca zrezygnuje z realizacji operacji lub rozwiąże umowę na realizację operacji w ten sposób uwalniając wolne środki do wykorzystania.  
 
 
8. Warunki udzielenia wsparcia
 
 1. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych.
 2. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 3. Wnioskodawca wykaże, że:
  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 4. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.
 5. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
 6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
 7. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, nie dotyczy sektora finansów publicznych.
 8. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.
 
 
9. Lokalne kryteria wyboru operacji:
 

Kryterium

Opis

Punktacja

Źródło weryfikacji

I. Doświadczenie w realizacji projektów

Preferuje się wnioskodawców doświadczonych w realizacji projektów, z udziałem środków publicznych

Wnioskodawca zrealizował minimum 1  operację ze środków publicznych  - 2 pkt

 

Wnioskodawca nie realizował projektów ze środków publicznych – 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

II. Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów,

Preferuje się operacje, które wykorzystują zasoby lokalne, produkty lokalne, dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe

TAK   - 3 pkt 
NIE  - 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

III. Podmiot składający wniosek

Preferuje się organizacje pozarządowe  działające na obszarze LGD

organizacja pozarządowa –    6 pkt


jednostki sektora finansów publicznych  -  5 pkt

 

pozostałe  -  4 pkt

 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

IV. Wnioskowany udział środków własnych i wynosi

Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wkład własny powyżej 20 %     -  5 pkt 
w przedziale od 10,01 % do 20%   -  4 pkt 
w przedziale od   1% do 10%   -  3 pkt

Poniżej 1% - 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

 

Procentowy udział własny stanowić będzie stosunek wartości projektu tj. koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, do wnioskowanej kwoty pomocy

V. Wpływ realizacji operacji na promocję

Preferowane będą operacje, które w promocji przewidują użycie logotypu LGD.

Operacja przewiduje użycie w materiałach informacyjnych i promocyjnych logotypu LGD
tak -     pkt 3
nie – 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

VI. Operacja zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie istniejących  /charakter innowacyjny

Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja

TAK  -    pkt 4
NIE  -  0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

VII. Operacja powiązana jest z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym

TAK  -     4 pkt
NIE   -   0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

VIII. Rozwój turystyki i poprawa infrastruktury społecznej obszaru 

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności obszaru. Przez operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności obszaru rozumie się operacje polegające na wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę miejscowości; zrealizowaniu działań promocyjnych i aktywizujących, które mogą mieć  pozytywny wpływ na wizerunek miejscowości;

Operacja wpłynie na:

 1. poszerzenie oferty turystycznej i poprawę infrastruktury społecznej -10pkt lub
 2. poszerzenia oferty turystycznej lub rekreacyjnej obszaru  - 5 pkt lub
 3. poprawy infrastruktury  społecznej obszaru – 5 pkt
 4. w dokumentacji wniosku brak informacji na ten temat – 0 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR  - maks. 10 pkt.

IX. Czas realizacji operacji

Preferuje się operacje realizowane w krótszym okresie czasowym niż wynika to z Programu. Okres realizacji projektu liczony jest od daty zawarcia umowy na realizację projektu. 

Do 1 roku – 8 pkt

Do 18 m-cy – 6 pkt

Do 2 lat – 0 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

 

X. Operacja jest realizowana w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców

Preferowane będą operacje, które zlokalizowane będą w mniejszych miejscowościach

Tak – 1 pkt

Nie – 0 pkt

Oświadczenie wnioskodawcy złożone w oparciu o dane statystyczne publikowane na stronie www.stat.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć screen z danych statystycznych

 

XI. Wnioskodawca korzystał z usług doradztwa świadczonego w Biurze LGD

Preferowane będą operacje, które były konsultowane z doradcami LGD zajmującymi się obsługą projektów

Tak –   1 pkt
Nie – 0 pkt

Ewidencja korzystania z usług doradztwa znajdująca się w Biurze LGD

 
 
 
Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 24 punktów z maksymalnej liczby 47 punktów):
 
Lokalne kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów dostępne są na stronie LGD: www.lokalnagrupadzialania.pl, w zakładce Nabory wniosków/ Zasady przyznawania pomocy.
 
 
10. Zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów:
 
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który:
 • w pierwszej kolejności decyduje procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”,
 • jeżeli metoda selekcji opisana powyżej okaże się nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
 
11. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej LGD www.lokalnagrupadzialania.pl
 • Lokalna Strategia Rozwoju – dostępna w zakładce Strona główna
 • W zakładce: Do pobrania podwieszone są dokumenty: Procedura wyboru i oceny operacji, Regulamin Rady, Kryteria wyboru operacji.
 • Wzory formularzy wniosku o udzielenie wsparcia (wersja 3z), wniosku o płatność oraz umowy o udzielenie wsparcia – dostępne w zakładce Formularze oraz bezpośrednio pod ogłoszeniem.
 
Ponadto do wniosku w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru należy dołączyć następujące załączniki:
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – stanowiące załącznik nr 1 do wniosku.
 2. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy dla celu szczegółowego 3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizacji społeczności lokalnej.
 3. Klauzule RODO.
 
Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki określone w sekcji B.VII wniosku o przyznanie pomocy.
 
 
12. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, ich wzory oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD lokalnagrupadzialania.pl w zakładce Nabory wniosków – Zasady przyznawania pomocy.
 
 
Wszystkie niezbędne dokumenty odnośnie złożenia wniosku znajdują się bezpośrednio pod ogłoszeniem
 
 
13. Planowane do osiągnięcia cele i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny II.

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

Wskaźnik oddziaływania

Wzrost odsetka osób deklarujących poprawę warunków i jakości życia na terenie LGD

Wzrost o 10% w stosunku do 2016 roku

Wskaźnik oddziaływania

Wzrost odsetka osób deklarujących poczucie więzi z obszarem zamieszkania

Wzrost o 10% w stosunku do 2016 roku

Wskaźnik oddziaływania

Wskaźnik ruchu turystycznego (ilość udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców)

130

Cel szczegółowy 3.

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej

Wskaźnik rezultatu

Liczba osób korzystająca z nowej, ulepszonej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

1650

Przedsięwzięcie 3.1.

Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne

Wskaźnik produktu

Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

 

13

 
 
baner
Powrót