r. Imieniny:
logo

LGD „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI RYCKIEJ” ROZDYSPONUJE BLISKO 8 MLN ZŁ NA ROZWÓJ OBSZARU POWIATU RYCKIEGO

27.05.2016
LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” rozdysponuje blisko 8 mln zł na rozwój obszaru powiatu ryckiego 25 maja br. z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Artura Walaska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

otrzymało umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Przekazana umowa potwierdza decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego o przyznaniu LGD kwoty 7.900.000 zł. na rozwój obszaru powiatu ryckiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Pozyskane środki finansowe trafią do mieszkańców powiatu ryckiego, przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Rozdysponowanie przyznanych środków odbywać się będzie w trybie ogłaszanych konkursów, z których pierwszy planowany jest jeszcze w bieżącym roku.

Dokument strategiczny, jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność jest pracą wspólną mieszkańców powiatu, którzy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych przeprowadzonych od maja do grudnia 2015 r. 

W ramach LSR będą realizowane 4 cele szczegółowe: 

Cel szczegółowy 1

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  

Celem jaki przyjęło Stowarzyszenie jest wspieranie powstawania nowych firm  jak i pomoc przedsiębiorcom, którzy utworzą nowe miejsca pracy. Ponieważ rozwój przedsiębiorczości jest głównym priorytetem przyjętym w PROW 2014-2020 oraz w strategii LGD, na ten cel przeznaczono ponad połowę budżetu ( 55%). Szansą na rozwój obszaru są nowe miejsca pracy, które mogą być motorem do kolejnych zmian i pobudzenia przedsiębiorczości na terenie LGD

Cel szczegółowy 2

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej                     

Cel ten będzie zrealizowany poprzez utworzenie Inkubatora wsparcia przedsiębiorców lokalnych. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów gospodarczych poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu oraz szkoleń pod kątem rozwoju turystyki na obszarze. 

Cel szczegółowy 3

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej   

Inwestycje w infrastrukturze rekreacyjnej mogą przyciągnąć turystów, co zwiększy atrakcyjność  terenu. Stworzenie warunków do godnego życia, niwelowanie różnic pomiędzy wsią i miastem w dostępie do miejsc wypoczynku i rekreacji ma zachęcić ludzi młodych do osadnictwa i zahamować wyludnianie się obszaru.   Dlatego na osiągnięcie tego celu LGD przeznaczyło 34% budżetu.

Cel szczegółowy 4

Zachowanie dziedzictwa lokalnego  i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe     

Podstawą rozwoju obszaru jest aktywne społeczeństwo, które samo podejmuje działania na rzecz poprawy jakości życia w swoich gminach. Aby zachęcić mieszkańców do większej aktywności i wykorzystania istniejącego potencjału, jakim jest dziedzictwo lokalne i liczne zasoby obszaru podejmowane będą różnorodne działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne. Mało aktywne organizacje pozarządowe nie wspierają mieszkańców na wystarczającym poziomie. Dlatego też edukowanie lokalnych liderów i zachęcanie ich do większego zaangażowania może znacząco poprawić i wzmocnić kapitał społeczny obszaru LGD. Na realizację tego celu przeznaczono 10,0% środków z budżetu na wdrażanie LSR

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność serdecznie dziękujemy.

LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

 

 

 

Źródło informacji:  www.ryki.powiat.pl

Powrót