r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE AGLOMERACJI DĘBLIN – ETAP II

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE AGLOMERACJI DĘBLIN – ETAP II Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie realizuje projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

 

 

 

 

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane cztery inwestycje budowlane:

  1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi
    w osiedlu Rycice w Dęblinie,
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi
    w osiedlu Michalinów w Dęblinie,
  4. Modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.

 

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dęblin poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

 

Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie
10,89 km, a zmodernizowanej sieci wodociągowej 5,56 km. Przewidywana liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do niej w wyniku realizacji projektu wyniesie 1115 osób.

 

Inwestycje objęte projektem zostaną wykonane do końca 2021 r.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 63 170 036,68 zł brutto, z czego dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności to kwota 29 689 188,41 zł. Wkład własny MZGK Sp. z o. o. na realizację projektu w wysokości 21 949 052,80 zł pochodzić będzie z dokapitalizowania Spółki przez Miasto Dęblin.

 

Szczegółowe informacje na temat niniejszego projektu znajdują się na stronie www.mzgkdeblin-projekt2.pl

 

Logotypy

Powrót