r. Imieniny:
logo

MAŁY KROK - DUŻY EFEKT

Mały Krok - Duży Efekt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie realizuje projekt pt. „Mały Krok - Duży Efekt", Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r., na kwotę 82.899,97 zł, w tym 10 % środków własnych Miasta Dęblin. Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2008-2013.

Projekt dotyczy osób bezrobotnych, objętych pomocą finansową OPS oraz zamieszkujących na terenie Dęblina. Projekt zakłada pomoc dla 10 osób. Uczestnictwo w szkoleniach umożliwi beneficjentom projektu nabycie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych, jednocześnie ułatwi aktywizację zawodową tych osób.

Powrót