r. Imieniny:
logo

KLUCZ DO PRACY – ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI OSÓB MŁODYCH

Klucz do pracy – rozwój kluczowych kompetencji osób młodych

Od dnia 01.06.2008 r. do 30.06.2009 r. Miasto Dęblin realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy „Klucz do pracy – rozwój kluczowych kompetencji osób młodych” na kwotę 424 900,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 mieszkańców powiatu ryckiego i puławskiego, w wieku do 25 roku życia oraz pozostających bez pracy. Rozwijanie zdolności młodych osób do aktywnego i świadomego poszukiwania zatrudnienia odbywać się będzie poprzez uczestnictwo w szkoleniach informatycznych, językowych oraz kompetencji społecznych, rozpoczynających się w sierpniu.

W trakcie trwania szkoleń uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu obsługi środowiska Windows, Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003, Microsoft PowerPoint 2003, podpisu elektronicznego, przejdą także szkolenie z kompetencji społecznych i języka angielskiego. Szkolenia odbywać się będą w mieście Dęblin. Każda osoba korzystać będzie z 3 modułów szkoleniowych tworzących jeden cykl, obejmujący łącznie 136 godzin. Uczestnicy szkoleń w oparciu o dotychczasowe umiejętności przydzieleni zostaną do 10 dziesięcioosobowych grup, w których zajęcia odbywać się będą w dni robocze w godzinach popołudniowych, a w wekendy od rana. Jeden dzień szkoleniowy nie będzie trwał dłużej niż 5 godzin po 45 min. (szkolenia w dni robocze) i 8 godzin ( szkolenia w wekendy). Zajęcia z nauki języka zaplanowane są 3 razy w tygodniu po 3 godziny.

Osoby uczestniczące w projekcie realizować będą poszczególne jego etapy w komfortowych warunkach, na sprzęcie komputerowym wysokiej klasy, z zapewnionym wyżywieniem w każdym dniu szkoleniowym. Po zakończeniu poszczególnych cykli szkoleń, na podstawie list obecności dokonywane będą wypłaty dla Beneficjentów ostatecznych z tytułu uczestnictwa w szkoleniach. Kwota odpowiadać będzie ilości godzin szkoleniowych, w których uczestniczyła dana osoba i nie będzie wyższa niż iloczyn godzin szkoleniowych przypadających na jedną grupę szkoleniową w ramach cyklu i stawki za godzinę szkoleniową (4 PLN brutto). W trybie ciągłym dokonywane będą także wypłaty z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia. Potwierdzeniem osiągnięcia wyznaczonych rezultatów będą testy umiejętności, przeprowadzane po zakończonych modułach szkoleniowych oraz cykliczne spotkania ewaluacyjne.

Otrzymane przez Beneficjentów Ostatecznych kwalifikacje przyczynią się do uzupełnienia posiadanej wiedzy i stanowić będą podstawę dla innych kompetencji zawodowych.

Powrót