r. Imieniny:
logo

POPRAWA DOSTĘPU DO REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ DRÓG NA OSIEDLU WIŚLANA – ŻWICA W DĘBLINIE – I ETAP

Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na osiedlu Wiślana – Żwica w Dęblinie – I etap

Projekt ten, o łącznej wartości 5 274 181,70 zł, w 50% wydatków kwalifikowanych (tj. 2 546 266,26 zł) sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Transport, Działania 5.2. Lokalny układ transportowy, na podstawie umowy nr 01/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-051/09-00-0130, zawartej dnia 1 marca 2010 r. pomiędzy Miastem Dęblin, a Zarządem Województwa Lubelskiego. Przedmiotem inwestycji była modernizacja dróg na odcinku o długości 1,3 km. W ramach projektu zmodernizowane zostały ulice: Bajana, Kopernika, Sienkiewicza i Skarżyńskiego. Ponadto wykonano chodniki, zmodernizowano 8 skrzyżowań, przebudowano oświetlenie uliczne, wykonano oznakowanie poziome, przejścia dla pieszych oraz parking. Istotnym elementem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do zbiornika z separatorem substancji ropopodobnych zintegrowanym z osadnikiem, zasilanie energetyczne pompowni oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej w modernizowanych ulicach.
 

Nazwa inwestycji:

Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg  na osiedlu Wiślana - Żwica w Dęblinie - I etap.

Wykonawca:

TAYLOR Sp. z o.o. w Lublinie.

Wartość robót:

5 274 181,70 zł brutto.

Uwagi:

Projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinasowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania - 50%, tj. 2 546 266,26 zł brutto.

Stan:

Zadanie wykonane (X.2010 r.).

 
Powrót