r. Imieniny:
logo

REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA DĘBLIN WRAZ Z ZESPOŁEM PAŁACOWO - PARKOWYM WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo - parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zadanie realizowane jest przez Miasto Dęblin w partnerstwie z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych.

Opis projektu:

„Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych” jest największą inwestycją ostatnich lat realizowaną przez Miasto Dęblin. Jej wykonanie możliwe jest dzięki środkom finansowym pozyskanym z UE. Wniosek o dofinansowanie złożony został w październiku 2010 r., w konkursie nr 03/RPOWL/3.2/2010, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.  W dniu 21.12.2011r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Burmistrz Miasta Stanisław Włodarczyk oraz Skarbnik Miasta Kinga Barańska podpisali z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie tej priorytetowej inwestycji.

Modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni publicznej w centrum miasta obejmuje:

 • modernizację parku przed Urzędem Miasta,
 • modernizację i budowę parkingu wokół Urzędu Miasta wraz z odwodnieniem,
 • modernizację ciągu pieszo – jezdnego w ul. Żabiej,
 • przebudowę ul. Wąskiej,
 • modernizację ul. Rynek,
 • przebudowę ul. Wiatracznej wraz z budową parkingu,
 • modernizację ul. PCK,
 • modernizację budynku przy ul. Okólnej 19 z dostosowaniem do funkcji publicznej,
 • modernizację Placu „ORLĄT” Dęblińskich,
 • przebudowę oświetlenia w ul. Niepodległości, Rynek, Skwer po przeciwnej stronie UM, Piłsudskiego, Prostej, Wąskiej, Żabiej, Przechodniej, Placu Orląt Dęblińskich,
 • modernizację ul. Bankowej,
 • modernizację ul. Piłsudskiego,
 • modernizację ul. Przechodniej,
 • modernizację ul. Okólnej,
 • wymianę sieci wodociągowej w ul. Okólnej, Rynek, Bankowej,
 • budowę szaletu miejskiego naziemnego,
 • instalację monitoringu wizyjnego,
 • rozbiórkę lokalu gastronomicznego „Gucio”,
 • oznakowanie ulic, zamontowanie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych.


Zakres rzeczowy projektu dla zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Dęblinie:

 • wymiana nawierzchni alejek parkowych dla ruchu pieszego (ciągi spacerowe) oraz kołowego (drogi dojazdowe do pałacu oraz hoteli),
 • zmiana obrzeży gazonów znajdujących się między bramą wjazdową, a frontem pałacu oraz przylegających do pałacu,
 • zagospodarowanie wysepki, zamontowanie ławek, koszy na śmiecie, oświetlenia,
 • wykonanie miejsc parkingowych w sąsiedztwie pałacu,
 • wymiana oświetlenia parku,
 • remont zabytkowego ogrodzenia,
 • remont kordegardy,
 • remont mostka z wymianą stalowych barierek,
 • wymiana ławek i koszy,
 • inwentaryzacja dendrologiczna parku pałacowego zawierająca cechy gatunkowe i podstawowe dane dendrometryczne,
 • wykonanie zabiegów konserwacyjno – pielęgnacyjnych w odniesieniu do starych, najcenniejszych drzew parkowych celem ograniczenia możliwości wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa ze strony osłabionych, wiekowych drzew,
 • usuwanie kolizyjnych zgrupowań samosiewów lub wadliwych nasadzeń współczesnych,
 • pozyskanie nowych terenów zielonych, przez zagospodarowanie „dzikiej promenady”, zlokalizowanej w parku, niedostępnej dla odwiedzających park,
 • przebudowa budynku nr 8 tzw.” Domku Ogrodnika” z dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i wychowawczych, tak aby pełnił funkcje świetlicy dla dzieci i młodzieży objętej pomocą społeczną,
 • zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do budynku nr 8.


Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosi 21 845 063,71 zł. Wsparcie UE wyniesie 10 mln zł.

Wykonawcą inwestycji realizowanej przez Miasto została firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym: 
Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zwoleniu oraz Zakład Projektowo-Usługowy "ZNAK", również ze Zwolenia. Wartość prowadzonych robót to ponad 9,35 mln zł. Nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami prowadzi Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. z Lublina.
Prace w zespole pałacowo-parkowym WSOSP oraz przy modernizacji budynku nr 8, o wartości ponad 2,89 mln zł wykonuje EDA-SERWIS Sp. z o.o. z Warszawy. 
Zgodnie z przeprowadzonymi postępowaniami oraz zawartymi umowami aktualna wartość projektu wynosi 17 395 602,92 zł.


Prace na terenie zabytkowego parku zakończone zostaną do listopada br., natomiast realizacja robót w centrum miasta prowadzona będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem i trwała będzie do końca 2013 r. W przyszłym roku zostanie także udzielone zamówienie na modernizację budynku przy ul. Okólnej 19 oraz dostosowanie go do funkcji biblioteki publicznej z telecentrum.
Mamy nadzieję, że sprawna realizacja zadania i efekt końcowy zadowoli nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale także zachwyci osoby przyjeżdzające z wizytą do Dęblina.  

 

 

 

 

Galeria

ul. Żabia

ul. Żabia

13-03-2015
ul. Wiatraczna

ul. Wiatraczna

13-03-2015
ul. Wąska

ul. Wąska

13-03-2015
ul. Rynek

ul. Rynek

13-03-2015
ul. Przechodnia

ul. Przechodnia

13-03-2015
ul. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego

13-03-2015
ul. PCK

ul. PCK

13-03-2015
ul. Okólna

ul. Okólna

13-03-2015
ul. Bankowa

ul. Bankowa

13-03-2015
Powrót