r. Imieniny:
logo

Edukacja dzieci i uczniów, będących obywatelami Ukrainy

 

Grafika

 

Zainteresowane edukacją dzieci i uczniowie z Ukrainy przyjmowani są do dęblińskich przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, w przypadku szkół ponadpodstawowych do Liceum Ogólnokształcącego i są dołączani do klas/grup już funkcjonujących, do których uczęszczają polscy uczniowie.

 

Wykaz dęblińskich przedszkoli, szkół i placówek dostępny jest pod adresem: https://www.deblin.pl/oswiata/placowki-oswiatowe.html

W celu zapisania dziecka do szkoły/przedszkola należy złożyć wniosek o przyjęcie oraz okazać dokumenty potwierdzające dane osobowe, np. paszport, akt urodzenia, w przypadku przyjęcia do szkoły, w miarę możliwości, również dokument potwierdzający etap edukacji (świadectwo, zaświadczenie). Jeżeli takiego dokumentu nie ma, należy napisać oświadczenie o sumie ukończenia lat nauki ze wskazaniem placówki, do której uczeń uczęszczał.

Edukacja uczniów z Ukrainy odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uregulowana jest w art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283).

Mając na względzie obowiązujące, wyżej wymienione akty prawne, osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły.

Dla osób, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, mogą być organizowane oddziały przygotowawcze. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zajęcia edukacyjne prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia. Uczniowie mają dodatkowe zajęcia z języka polskiego, nauka języka polskiego prowadzona jest według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców. W klasie przygotowawczej uczniowie mogą uczyć się codziennej komunikacji, ale też wyrażeń z matematyki, przyrody, historii i innych przedmiotów szkolnych, mają szansę poznawać polską kulturę, miasto, brać udział w lekcjach tematycznych i zajęciach integracyjnych.

W Dęblinie rozważa się uruchomienie oddziałów przygotowawczych, które funkcjonowałyby w:

  • Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Sikorskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 6,
  • Liceum Ogólnokształcącym im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie im. ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 6.

UWAGA! Termin rozpoczęcia działalności oddziałów przygotowawczych uzależniony jest od zainteresowania stosownej grupy uczniów.

 

Osoby, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do:

  • dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego,
  • pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły,
  • mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
Dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w szkołach, jak i niżej wymienionych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie, ul. Podchorążych 8a, tel/fax (81) 883 05 81, tel. kom. 697 359 644, e-mail: ppp@deblin.pl

Miasto Dęblin oferuje również możliwość edukacji dzieciom i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wyspecjalizowanych placówkach:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, ul. Niepodległości 8, tel. (081) 883-00-17, e-mail: sosw@deblin.pl, strona internetowa: www.sosw.deblin.pl

Miejski Dom Kultury w Dęblinie od dnia 19 marca 2022 r. rozpocznie organizację kursów z języka polskiego dla uchodźców (osób dorosłych) oraz zajęcia integracyjne z pedagogami i psychologami z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Dęblinie.

Szczegółowych informacji odnośnie edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy, zapisów do szkół i przedszkoli udzielają dyrektorzy placówek oświatowych.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi--informacja-mein

Powrót