r. Imieniny:
logo

FORMY WSPARCIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

12.02.2021
PPP Dęblin Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dęblinie zaprasza rodziców, dzieci i młodzież uczącą się do korzystania z formy wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie oferują pomoc psychologiczną:

w formie dodatkowych interwencji dla dziecka w zakresie:

- zaburzeń depresyjnych i lękowych,
- myśli samobójczych,
- kłopotów ze snem,
- trudności w organizacji nauki,
- braku motywacji do nauki,
- zachowań agresywnych,
- problemów emocjonalnych związanych z izolacją od grupy rówieśniczej,
- problemów dotyczących lęku przed powrotem do szkoły,
- chęci powrotu do nauki stacjonarnej,
- problemów z koncentracją uwagi na lekcji,
- zmęczenie nauką zdalną,
- uzależnienia np. od internetu,
- zmęczenia wynikającego z długiego korzystania z urządzeń (komputera, komórki),
- braku możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych,
- braku aktywności fizycznej,
- kłótni między rodzicami,
- sytuacji traumatycznej w rodzinie.

w formie dodatkowych interwencji dla rodziców w zakresie:

- problemów szkolnych dziecka wynikających z nauczania zdalnego,
- złego samopoczucia psychicznego,
- trudności w „byciu rodzicem”,
- uzależnień stosowania używek i środków psychoaktywnych,
- uzależnień od komputera,
- nadużywania elektroniki,
- obniżenia osiągnięć edukacyjnych dziecka,
- zaburzeń snu i koncentracji dziecka,
- skutków pandemii i nasilonych problemów emocjonalnych dzieci, wynikających z trudności edukacyjnych,
- niskiej motywacji do nauki,
- poczucia osamotnienia, bezradności i apatii dziecka,
- obaw związanych z utratą zasobów i pogorszeniem warunków życia rodziny,
- rozpadu rodziny,
- chęci powrotu do nauki stacjonarnej,
- potrzeby ukierunkowania pracy dzieci i udzielenia instruktażu w zakresie metod i sposobów pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży,
- spędzania zbyt dużej ilości czasu w domu, przed komputerem, mniejszej ilości kontaktów społecznych z innymi, z rówieśnikami,
- problemów okresu dojrzewania,
- trudności komunikacyjnych (rozwój mowy),
- zachowań agresywnych, uzależnień od mediów,
- godzenia pracy zawodowej z nauczaniem zdalnym dzieci,
- kłopotów komunikacyjnych,
- agresji wobec rodzeństwa,

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem zaplanowania terminu spotkania.

Zapewniamy o naszej gotowości do działania, zapraszamy codziennie od 8.00 do 17.00.

Z serdecznym pozdrowieniem
Dyrektor Magdalena Piechota wraz z Zespołem

Powrót