r. Imieniny:
logo

ZMIANY W DĘBLIŃSKIEJ OŚWIACIE

19.05.2021
Szkoła Podstawowa nr 3 w Dęblinie Miasto Dęblin wzorem innych samorządów w Polsce musi zreformować oświatę tak aby zracjonalizować wydatki związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli na terenie gminy a zarazem nie pogorszyć poziomu i warunków nauczania dzieci.

Zmierzając do regulacji tych kwestii zleciliśmy przeprowadzenie audytu w zakresie wydatków budżetu miasta na oświatę. W wyniku analizy z lat 2016-2021 wynika, że w 2016 roku na oświatę z tytułu subwencji i dotacji Dęblin otrzymał z MEN kwotę 13 580 703,18 zł. Do tych kosztów gmina musiała dołożyć z budżetu środki własne w kwocie 8 753 614,56 zł. Dla porównania w roku 2020 przy tej samej kwocie dotacji i subwencji z MEN ze środków własnych gmina dołożyła już 14 304 793,30 zł. Rok budżetowy 2021 nie jest jeszcze rozliczony ale żeby pokryć koszty związane z oświatą miasto zaplanowało w budżecie kwotę 14 937 748,00 zł z subwencji i dotacji z MEN oraz środki własne w kwocie 15 930 089,00 zł.
 
Od 2016 roku koszt utrzymania oświaty ze środków własnych budżetu wzrósł ponad 8 000 000 zł. Z analizy wydatków wynika, że w latach 2016-2021 liczba uczniów w naszych szkołach spadła o 465 osób jednak liczba oddziałów, etatów nauczycieli i etatów administracyjnych nie zmalała i wciąż jest taka sama. Okazało się też, że oddziały szkolne liczą często po 15, 16, 17 lub 18 uczniów. W tej sytuacji, aby w przyszłym roku zamknąć budżet na oświatę należało podjąć działania zmierzające do racjonalizacji wydatków w tym zakresie. Najpierw Rada Miasta podjęła uchwałę o przeniesieniu siedzib Miejskiego Przedszkola nr 3 z ulicy 15 PP Wilków i ulicy Michalinowskiej do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Tysiąclecia, gdzie liczba uczniów wynosi obecnie 179.
 
Szkoła mieści się w dużym budynku przewidywanym na znacznie większą liczbę uczniów. Następnie Rada Miasta utworzyła Zespół Szkolno - Przedszkolny w budynku SP nr 3. Pozwoli to zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem dwóch dotychczasowych siedzib przedszkola, z których jedna przy ul.15 PP Wilków zostanie oddana w użytkowanie Warsztatom Terapii Zajęciowej, których koszty funkcjonowania pokrywa Starostwo Powiatowe w Rykach oraz PEFRON, zaś drugi przy ul. Michalinowskiej planujemy przeznaczyć w pierwszej kolejności dla instytucji prowadzących statutową działalność społeczną lub leczniczą, ewentualnie zbyć w drodze przetargu na cele publiczne.
 
W budynku SP nr 3 na ulicy Tysiąclecia już trwają przygotowania do prac remontowych aby od 1 września br. dzieci z MP nr 3 mogły rozpocząć edukację. Kolejnym krokiem zmierzającym do racjonalizacji wydatków jest łączenie mniej licznych oddziałów w klasy od 25 do 30 osób, co będzie skutkować zmniejszeniem etatów nauczycielskich a także redukowane będą zbędne etaty pracowników administracji i obsługi zarówno w szkołach jak i przedszkolach. Dyrektorzy szkół na terenie Dęblina zapewnili na spotkaniu z rodzicami, że dołożą wszelkich starań aby nauka uczniów rozpoczęła się od 1 września br. w dobrych warunkach a nauczyciele obejmą uczniów szczególną opieką dydaktyczno-pedagogiczną po ich powrocie do placówek, po okresie zdalnego nauczania.
 
Działania te są niezbędne aby zaoszczędzone w budżecie środki przekierować w części na inwestycje potrzebne szkołom takie jak termomodernizacja i konieczne remonty a także na inne zadania gminy związane z budową kanalizacji, wodociągów, dróg oraz bieżącego ich utrzymania. Mieszkańcy zgłaszają też potrzebę inwestowania w obiekty kultury i sportu aby mieć gdzie spędzić czas ze swoimi rodzinami.
 
Zbliża się czas pozyskiwania europejskich środków na realizację zadań samorządowych w okresie programowania 2022 – 2027. Do tej perspektywy musimy przygotować nasz budżet tak aby znalazły się w nim środki własne na ich realizację. Przypomnę tylko, że w latach 2017-2020 Miasto Dęblin zrealizowało inwestycje dla mieszkańców za kwotę ponad 98 000 000 zł, z czego w kończącym się okresie programowania pozyskało na ten cel środki zewnętrzne w kwocie ponad 48.000 000 zł. Chcemy być przygotowani do dalszego pozyskiwania środków zewnętrznych by móc realizować potrzeby miasta i ambicje jego mieszkańców.
 
Beata Siedlecka Burmistrz Miasta Dęblin

Powrót