r. Imieniny:
logo

XIII INTEGRACYJNY BIEG ORLĄT I III DĘBLIŃSKI BIEG ULICZNY

23.08.2016
XIII INTEGRACYJNY BIEG ORLĄT I III DĘBLIŃSKI BIEG ULICZNY

 

 

 

 

 

 

Materiał TVP3 Lublin: http://lublin.tvp.pl/26635874/21-sierpnia-2016 

 

REGULAMIN
XIII INTEGRACYJNEGO BIEGU ORLĄT
III DĘBLIŃSKIEGO BIEGU ULICZNEGO DĘBLIN 2016
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN

PANI BEATY SIEDLECKIEJ

 

Regulamin określa warunki udziału w: XIII Integracyjnym Biegu Orląt oraz III Dęblińskim Biegu Ulicznym - Dęblin 2016 w dniu 04 września 2016 r. na trasach o długości 5 km i 10 km. Składa się on z dwóch części:

A. –szczegółowejorganizacjibieguintegracyjnego.
B. – dotyczącej zasad zachowania uczestników imprezy istotnych dla bezpieczeństwa ruchu

drogowego

CZĘŚĆ A

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych,

 • Promocja miasta i powiatu,

 • Integracja środowiska biegaczy,

 • Wyłonienie najlepszych biegaczy na dystansie 10 km i 5 km.

   

II. ORGANIZATORZY
 • Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych ,,DISON'', reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

 • Kontakt:

 • DISON - Sebastian Skóra tel. 608 465 180, Zbigniew Urban tel. 502 185 998,

  Marcin Jaraszek tel. 602 837 323.

 • Grupa Biegowa ORLĘTA Dęblin

  e-mail: biegintegracyjnydeblin@poczta.onet.pl

   

III. TERMINY I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dn. 04.09.2016 r w Dęblinie, start Targowisko Miejskie, ul. Niepodległości (Plac Targowy)

 • Biuro zawodów - będzie czynne w dniu zawodów w godz. 08:30 - 10:00. Lokalizacja: Targowisko Miejskie, ul. Niepodległości (Plac Targowy)

 • Odbiór pakietów startowych - w biurze zawodów w godz. 08:30 - 10:00

 • 10:30 – start zawodników na obu dystansach

 • 12:30 – uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie pucharów za miejsca I-III wg 6 kategorii

  klasyfikacji dla osób niepełnosprawnych, miejsca I-III kategorii OPEN w kategoriach wiekowych oraz w klasyfikacjach specjalnych

IV. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane elektronicznie do dnia 25.08.2016r. na stronie: https://frslublin.pl/biegdeblin

 • W dniu zawodów, tj. 04.09.2016r. zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach od 08:30 – 09:00 w Biurze zawodów – Targowisko Miejskie, ul. Niepodległości (Plac Targowy)

 • Ilość miejsc startowych jest ograniczona i wynosi 350 osób łącznie dla obu dystansów (decyduje kolejność zgłoszeń).

   

V. TRASA BIEGU I POMIAR CZASU
 • Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 5 km i 10 km (2 pętle o długości 5km) ulicami miasta Dęblin. W biegu na 10 km trasa po pierwszej pętli (5 km) będzie przebiegać przepustem pomiarowym przy bramie startowej (pomiar międzyczasu)

 • Trasa przebiega drogami o nawierzchni asfaltowej oraz we fragmentach kostki brukowej.

 • Start oraz meta biegu zlokalizowana jest na Targowisku Miejskim ul. Niepodległości w Dęblinie, następnie trasa przebiega ulicami Leśki, Przechodnią, Staromiejską, Jagiellońską, Stawską.

 • Trasa nie posiada atestu, będzie zabezpieczona i zamknięta dla ruchu kołowego, obowiązuje ruch prawostronny,

 • Na trasie będzie 1 punkt z wodą (5 km).

 • Pomiar czasu i ustalenie kolejności w biegu na obu dystansach będzie się odbywać za pomocą elektronicznego pomiaru czasu. Zawodnik pobiera chip do mocowania przy sznurowadle buta w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji; chip należy bezwzględnie zwrócić na mecie, po ukończeniu/rezygnacji z biegu. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Uwaga! Brak chipa lub niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Każdy zawodnik podczas weryfikacji i zapisów otrzyma numer startowy wraz z agrafkami mocującymi.

 • Dodatkowo na trasie zostanie przeprowadzony kontrolny zapis zawodników przez obsługę trasy. W przypadku stwierdzenia niesportowej rywalizacji - dyskwalifikacja.

   

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Podczas weryfikacji i w celu odebrania pakietu startowego w biurze zawodów, należy okazać dokument tożsamości (dokument ze zdjęciem oraz datą urodzenia).

 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie.

 • W przypadku braku badań zawodnik podpisując się na liście startowej składa oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Zawodnik akceptuje treść oświadczenia:

  „Jako osoba pełnoletnia oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność związaną z uczestnictwem w XIII Integracyjnym Biegu Orląt oraz III Dęblińskim Biegu Ulicznym - Dęblin 2016. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w biegu. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu XIII Integracyjnego Biegu Orląt oraz III Dęblińskiego Biegu Ulicznego oraz jestem świadomy (-ma) jego postanowień i w pełni je akceptuję, oraz startuję dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.”

 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia ,,Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności osoby niepełnoletniej do udziału w biegu”, podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Oświadczenia będą dostępne podczas weryfikacji zawodników w Biurze zawodów w dniu startu.

VII. KLASYFIKACJA w III Dęblińskim Biegu Ulicznym na 10 km:

1. OPEN Kobiet i Mężczyzn - z podziałem na kategorie wiekowe:

 1. 16-29 K, M (kobiet, mężczyzn)

 2. 30-44 K, M (kobiet, mężczyzn)

 3. 45-59 K, M (kobiet, mężczyzn)

 4. 60+K ,M (kobiet, mężczyzn)

 1. Klasyfikacje specjalne:

  • Najszybszy Biegacz i Biegaczka Dęblina na dystansie 10 km

  • Najszybszy Mundurowy i Mundurowa

 2. Klasyfikacja OPEN i Najszybszy Biegacz i Biegaczka Dęblina nie są łączone. Zawodnik wygrywający (do III miejsca) w kategorii Open K, M - nie może wygrać w klasyfikacji Najszybszy Biegacz i Biegaczka Dęblina - wygrywa kolejna osoba.

VIII. KLASYFIKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w XIII Integracyjnym Biegu Orląt:

 1. W XIII Integracyjnym Biegu Orląt na 5 km klasyfikowane są wyłącznie osoby z trwałą niepełnosprawnością narządów ruchu, związaną z uszkodzeniem rdzenia kręgowego/paraplegia, tetraplegia, przepuklina oponowo-rdzeniowa/ z koniecznością poruszania się tylko za pomocą wózka inwalidzkiego.

 2. Dopuszcza się uczestnictwo w wyścigach z inną niepełnosprawnością - jako kategoria open.

 3. Obowiązuje podział na 6 kategorii:

  • A1-tetraplegia kobiet

  • A2-tetraplegia mężczyzn

  • B1-paraplegia kobiet

  • B2-paraplegia mężczyzn

  • C1-open kobiet

  • C1-open mężczyzn

 4. O zakwalifikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje komisja sędziowska XIII Integracyjnego Biegu Orląt - Dęblin 2016.

 5. Do wyścigu mogą przystąpić osoby na wózkach, którymi poruszają się na co dzień, ostandardowym pochyleniu kół tylnych. Wózek nie może posiadać przeróbek ani dodatkowych elementów wpływających na jego parametry jezdne.

 6. Do udziału dopuszcza się osoby na wózkach sportowych, ale nie będą klasyfikowane w XIII Integracyjnym Biegu Orląt - Dęblin 2016.

 7. Obowiązuje samodzielne pokonanie trasy wyścigu. Osoby korzystające z pomocy osób drugich będą zdyskwalifikowane w danym wyścigu.

IX. NAGRODY

 • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.

 • Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

 • Klasyfikacja Open na 10 km – za miejsca I-III w kategoriach wiekowych K, M - puchary.

 • Najszybszy Biegacz i Biegaczka Dęblina 10 km - puchary.

 • Najszybszy Mundurowy i Mundurowa - puchary.

 • Wszystkie osoby niepełnosprawne na wózkach biorące udział w biegu otrzymają medale, a puchary - wg 6 kategorii dla osób niepełnosprawnych.

X. OPIEKA LEKARSKA

 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską na czas trwania zawodów.
XI. OPŁATY STARTOWE

Opłata startowa wynosi:

 • Start w biegu na 10 km

  - 30 zł - przy dokonaniu rejestracji do 25.08.2016r.

  - 50 zł - przy rejestracji w dniu zawodów.

 • Niepełnosprawni uczestnicy biegu są zwolnieni z opłaty startowej.

 • Opłat należy dokonywać poprzez szybki przelew - dostępny po wypełnieniu formularza zapisu elektronicznego pod adresem https://frslublin.pl/biegdeblin, lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy: 82 2490 0005 0000 4530 5675 1172 / Alior Bank – koniecznie z dopiskiem: BIEG ORLĄT DĘBLIN 2016

 • W tytule przelewu tradycyjnego należy również wpisać Imię i Nazwisko osoby startującej, której wpłata dotyczy.

 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

 • Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.

   

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystępując do biegu zawodnik automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 2. Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów.

 3. Za bieg odpowiedzialni są Organizatorzy (patrz punkt II Regulaminu)

 4. Wyniki poszczególnych biegów zostaną opublikowane po zakończeniu zawodów na stronie

  http://frslublin.pl/ oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin.

CZEŚĆ B:
 1. W biegu integracyjnym biorą udział sportowcy spełniający kryteria określone w części A wyżej wymienionego regulaminu.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej.

 3. Bieg integracyjny zabezpieczany jest przez policję, organizatorów oraz ratownika medycznego. Służby te wyróżniają się umundurowaniem lub identyfikatorami.

 4. Osoby biorące udział w biegu zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom imprezy.

 5. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych i tym podobnych.

 6. Zabrania się udziału w biegu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.

 1. Podczas imprezy zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

 2. Uczestnicy, zobowiązani są do poruszania się prawym pasem jezdni wyznaczonym przez organizatorów i policję.

 3. Zawodnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.

 4. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 9. mogą zostać usunięte z biegu lub przekazane policji.

 5. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z imprezy danej osoby.

 6. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów mogą być wykorzystane przez organizatorów oraz osoby i instytucje upoważnione przez organizatorów.

 7. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 8. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w szczególności w Internecie.

 9. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

 10. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związanez przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe/biegu

 11. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.

 12. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

 13. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego

  zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą.

 14. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

 15. Uczestnicząc w biegu, akceptuje się warunki niniejszego regulaminu.

 16. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.

 19. Osoby uczestniczące w XIII Integracyjnym Biegu Orląt oraz III Dęblińskim Biegu Ulicznym - Dęblin 2016 będą mogły zapoznać się z regulaminem w trakcie rozpoczęcia zawodów, jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin oraz w siedzibie DISON w Dęblinie ul. Szpitalna 2.w godz. 8.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku. 

 

Materiał TVP3 Lublin: http://lublin.tvp.pl/26635874/21-sierpnia-2016

Powrót