r. Imieniny:
logo

Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


I. SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, I piętro, pokój nr 104, tel. (081) 883-15-66.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie stypendium (Plik w formacie doc)

2) zaświadczenia o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny, w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku lub w przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku:
a) Zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy z podana kwota netto i rozliczeniem składek potraconych do ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i podatek dochodowy. Jeżeli pobierany jest zasiłek rodzinny należy to również wykazać wraz ze wszystkimi dodatkami z tytułu zasiłku rodzinnego, zwrotami kosztów dojazdów, innymi dopłatami i dodatkami oraz potrąceniami komorniczymi i zajęciami sadowymi z podaniem tytułu, na jaki odprowadzane są te potracenia, np. alimenty na dzieci z innego małżeństwa, spłata kredytu itp.
b) Odcinek renty, emerytury, decyzja ZUS,
c) Decyzje przyznające zasiłek rodzinny, zasiłek stały, okresowy, zaliczkę alimentacyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej,
d) Zaświadczenie o pobieraniu dodatku mieszkaniowego,
e) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
f) Odpis wyroku sadowego przyznającego alimenty bądź, dobrowolnych w przypadku dobrowolnych – pisemne oświadczenie o ich wysokości,
g) Zaświadczenie z Urzędu Miasta o powierzchni rolnej gospodarstwa ze wskazaniem wartości w ha przeliczeniowych,
h) Dla osób prowadzących działalność gospodarcza – zaświadczenie z biura rachunkowego, księgowości lub odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

3) zaświadczenie od dyrektora szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia;

III. OPŁATY:
Nie pobiera się; 

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchacza kolegium do dnia 15 października;

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz w formie decyzji administracyjnej.
2. Decyzja przyznawana jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Dęblin 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pośrednictwem Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VII. PODSTAWA PRAWNA:
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), 
- art. 90d, art. 90m ust. 1 i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września I991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256. poz. 2572 ze zm.),
- uchwała Nr LV/348/2006 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 maja 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Dęblin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006r. Nr 134, poz. 2225)


VIII. INNE INFORMACJE:
1. Wniosek można złożyć w innym terminie, tylko w uzasadnionych przypadku np. pobytu w szpitalu, pożaru itp.

2. Wniosek podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.

3. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia gdy:
a) został złożony po ustalonym terminie, o czym decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego,
b) nie zawierał kompletu dokumentów i mimo wezwania nie uzupełniono dokumentów w terminie 7 dni, 
c) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypełnione i mimo wezwania nie uzupełniono braków w terminie 7 dni.

4. O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:
a) zamieszkuje na terenie Miasta Dęblin,
b) rozpoczyna lub kontynuuje naukę w szkole,
c) nie zostało wszczęte postępowanie o nie realizowanie obowiązku szkolnego, bądź obowiązku nauki,
d) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie),
e) w rodzinie występują następujące okoliczności:
- występowanie bezrobocia w rodzinie,
- obecność osób niepełnosprawnych,
- występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby,
- wielodzietność w rodzinie,
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- występowanie w rodzinie alkoholizmu i narkomanii,
- niepełność rodziny (sierota, półsierota, osoba samotnie wychowująca dzieci). 

5. Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

6. Do składania wniosków o udzielenie świadczenia w postaci stypendium szkolnego bądź zasiłku szkolnego są uprawnieni:
1) rodzice uczniów niepełnoletnich, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
2) pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
3) dyrektor szkoły.
4) w szczególnych przypadkach świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznane z urzędu uczniowi, który spełnia kryterium dochodowe, ale w wyniku zaniedbań rodziców, nie złożono wniosku.
5) wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów przy składaniu wniosku.

 

Powrót