r. Imieniny:
logo

OD 1 CZERWCA 2019 ROKU NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

23.05.2019
harmonogram oraz zasady segregacji odpadów komunalnych w Dęblinie Od 1 czerwca 2019 roku obowiązywać będą na terenie miasta Dęblin nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z uchwaleniem nowych stawek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr X/50/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r., poz. 2840) – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny będzie obliczana od gospodarstwa domowego i zróżnicowana w zależności od liczby osób tworzących gospodarstwo i wynosi:

1) 20,00 zł – od gospodarstwa jednoosobowego,
2) 40,00 zł – od gospodarstwa dwuosobowego,
3) 60,00 zł – od gospodarstwa trzyosobowego,
4) 80,00 zł – od gospodarstwa czteroosobowego,
5) 100,00 zł – od gospodarstwa pięcioosobowego i większego

Za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny opłata będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 40 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Opłatę uiszcza się miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata, gotówką w kasie lub na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Urząd Miasta Dęblin.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.


WAŻNE: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Szczegółowe informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin w pok. Nr 5 lub telefonicznie pod nr tel. 81 8830 467.


Zasady segregacji odpadów nie ulegają zmianie.

Poniżej szczegółowe informacje.  

 

 

  1. UCHWAŁA NR X/50/2019 RADY MIASTA DĘBLIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,22 MB)
  2. Zasady selekcji odpadów zabudowa wielorodzinna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [461.46 KB]

  3. Zasady selekcji odpadów zabudowa jednorodzinna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [562.75 KB]

  4. Uchwała Rady Miasta Dęblin Nr X/52/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Powrót