r. Imieniny:
logo

PODPISANO UMOWĘ

06.05.2019
PODPISANO UMOWĘ Podpisano umowę na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie.

Dnia 29 kwietnia 2019 roku w siedzibie MZGK Sp. z o. o. została zawarta już ostatnia umowa na roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie będzie Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o. o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin. Umowę podpisali: ze strony MZGK Sp. z o. o. Prezes Zarządu – Alicja Zwierzchowska, ze strony ZBiEUWK Sp. z o. o. Prezes Zarządu – Józef Pytel i Członek Zarządu – Jarosław Pytel.
 
W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli: Burmistrza Miasta Dęblin – Beata Siedlecka, Przewodniczący Rady Nadzorczej MZGK Sp. z o. o. – Grzegorz Rola, Starsi Specjaliści ds. Technicznych JRP – Artur Czerski i Barbara Kontak oraz Starszy Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych JRP – Sławomir Opaliński.
 
Zakres robót obejmuje w szczególności:
  • budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicach: Kościuszki, Kwiatowej, Michalinowskiej, Okrzei, Reymonta, Spokojnej, Traugutta, Wiślanej, Wolności, Żeromskiego i Słonecznej,
  • wykonanie infrastruktury technicznej tj. hydranty p.poż. z zasuwami, zasuwy sieciowe, zasuwy przyłączeniowe, studnie zasuw, studnia wodomierzowa z układem wodomierzowym, zespół napowietrzająco – odpowietrzający,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, tłoczniami ścieków i uzbrojeniem w ulicach: Michalinowskej, Wolności, Kościuszki, Spokojnej, Kwiatowej, Reymonta, Traugutta, Żeromskiego, Okrzei i Zielonej,
  • budowę przykanalików grawitacyjnych,
  • budowę tłoczni ścieków ze zbiornikiem z polimerobetonu – 3 szt. wraz z ogrodzeniem oraz wykonaniem nawierzchni i zjazdów z kostki brukowej betonowej,
  • wpięcie trzech tłoczni ścieków do istniejącego systemu monitoringu,
  • odtworzenie nawierzchni ulic i chodników wraz z niezbędną regulacją studzienek, włazów, skrzynek od zasuw i zaworów,
  • przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i rozruchu,
  • zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy,
  • obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
ZBiEUWK Sp. z o. o. w wyniku realizacji zadania wybuduje w Osiedlu Michalinów 6,35 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z tłoczniami oraz przebuduje
5,56 km sieci wodociągowych. Przewidywana liczba nowych użytkowników, którzy zostaną przyłączeni do sieci kanalizacyjnej to 625 osób.
 
Zgodnie z umową roboty budowlane potrwają do 30 lipca 2021 roku, a ich wartość wyniesie 17 835 000,00 zł brutto.
 
logo
Powrót