r. Imieniny:
logo

STWORZENIE LEPSZYCH WARUNKÓW ROZWOJU DLA DZIECI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI POPRZEZ ODBUDOWĘ ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO SOSW

Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW Miasto Deblin realizuje projekt pn.: „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13 – Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 – Rewitalizacja obszarów miejskich.

 
 
 
 
 
 
 
Projekt obejmuje następujące zadania:
  • Prace rozbiórkowe i budowlane umożliwiające obecnemu budynkowi pełnienie nowej funkcji przedszkola specjalnego;
  • Zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu ułatwiającego opiekę, edukację oraz aktywizację użytkowników.
  • Prace związane z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie nawierzchni, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe;
  • Wykonanie i wyposażenie placu zabaw;
Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury społecznej poprzez budowę przedszkola specjalnego w celu realizacji usług służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku 3-10 lat ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawne.      
Wartość projektu wynosi: 1 685 292,43 zł, kwota dofinansowania to: 1 313 195,34 zł
 
Planowany termin realizacji zadania: 01.04.2019 r. – 31.10.2020 r.
Powrót