r. Imieniny:
logo

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Rynek 12
08 – 530 Dęblin

tel: 81 883 00 01
fax 81 880 19 11

e-mail: mkrpa@deblin.pl

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 5/09 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie. Komisja pracuje w 9 osobowym składzie, której pracami kieruje Przewodniczący - odpowiedzialny za całokształt jej działania. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych raz w tygodniu (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. Nr 23 (pomieszczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie). Działalność Komisji jest finansowana z budżetu Miasta Dęblin. Podstawowe kierunki działań określone są w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin przyjętym uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miasta Dęblin w dniu 27 stycznia 2015 r. oraz odpowiadają zadaniom nałożonym na gminę przepisami powyższej ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należą do nich:

  • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Pliki do pobrania:
Powrót