r. Imieniny:
logo

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Rynek 12
08 – 530 Dęblin

tel: 81 883 00 01
fax 81 880 19 11
e-mail: mkrpa@deblin.pl


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 160.2018 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie. Komisja pracuje w 7 osobowym składzie, której pracami kieruje Przewodniczący - odpowiedzialny za całokształt jej działania. Kompetencje Komisji zawarte są w art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w zarządzeniu Nr 29.2016 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dostępnym w BIP. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych raz w tygodniu (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. Nr 23 (pomieszczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie). Działalność Komisji jest finansowana z budżetu Miasta Dęblin. Podstawowe kierunki działań określone są w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin przyjętym uchwałą Uchwała Nr XLII/246/2021 Rady Miasta Dęblin w dniu 20 stycznia 2021 r. oraz odpowiadają zadaniom nałożonym na gminę przepisami powyższej ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należą do nich:

  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
    a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy
    oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Ikona pdfPropozycja realizacji zadania zawartego w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [176.22 KB]

Powrót