r. Imieniny:
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin

tel. (81) 883-02-16
fax: (81) 883 25 05

e-mail: ops@um.deblin.pl
www: ops.deblin.pl
 

Zakres działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie:

 1. Rozpoznawanie istotnych problemów i zjawisk społecznych warunkujących egzystencję mieszkańców Dęblina.
 2. Zapewnienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Udzielanie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i prawnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Opracowywanie bilansu potrzeb oraz planowanie środków finansowych na świadczenia pomocy społecznej.
 5. Przyznawanie następujących świadczeń w oparciu o ustawę o pomocy społecznej:
  • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym zasiłków specjalnych celowych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
  • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych również dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
  • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
  • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca miasta Dęblin w tym domu,
  • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
 7. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 8. Tworzenie i realizacja gminnych programów osłonowych.
 9. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 10. Prowadzenie pracy socjalnej.
 11. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej.
 12. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.
 13. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 14. Reintegracja społeczna i zawodowa zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Powrót