r. Imieniny:
logo

Stowarzyszenia i organizacje

Najważniejsze przepisy prawne dotyczące organizacji pozarządowych i współpracy miasta Dęblin z III sektorem:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r., Nr 6, poz. 25),
  • Uchwała Nr LXVI/369/2014 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”,
  • Zarządzenie Nr 9.2014 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 05.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad zlecania, realizacji, kontroli i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Dęblin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYKAZ STOWARZYSZEŃ MIASTA DĘBLIN - zobacz więcej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DĘBLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. - Format PDF

Powrót