r. Imieniny:
logo

ŚWIETLICE OSIEDLOWE

Świetlice osiedlowe

W Dęblinie funkcjonuje osiem świetlic osiedlowych

  • świetlica w osiedlu „Lotnisko”, ul. Dywizjonu 303 nr 8 (tzw. „Dom Ogrodnika”),
  • świetlica w osiedlu „Młynki”, przy ul. Modrzyckiej nr 12,
  • świetlica w osiedlu „Wiślana”, przy ul. Wiślana 33,
  • świetlica w osiedlu „Mierzwiączka”, przy ul. 1 Maja 160,
  • świetlica w osiedlu „Masów”, przy ul. Krasickiego 146,
  • świetlica w osiedlu „Staszica”, przy ul. Staszica 19.

Świetlica wymieniona w punkcie 1 została utworzona w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”.

Świetlice (tzw. telecentra) wymienione w pkt. 2, 3, 4, 5 zostały utworzone w ramach projektu pn. „e-Dęblin - rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Świetlice te wyposażono łącznie w 45 stanowisk komputerowych, sprzęt multimedialny, drukarki, kserokopiarki, skanery, sieć LAN, monitoring wizyjny, alarmy, meble biurowe. 

Dzieciom i młodzieży korzystającej ze świetlic oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, m.in: zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych (oglądanie bajek, programów edukacyjnych) oraz korzystanie ze stanowisk komputerowych.W czasie wolnym od zajęć świetlice stanowią zasoby lokalowe udostępniane (stowarzyszeniem, zarządom osiedlowym) do przeprowadzenia spotkań czy organizowania różnych przedsięwzięć miejskich.

Powrót