r. Imieniny:
logo

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĘBLINIE INFORMACJA

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie informacja ul. Niepodległości 8, 08 – 530 Dęblin, tel. 81 883 16 33

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej są jednostką organizacyjną Miasta Dęblin powołaną przez Radę Miasta Dęblin uchwałą Nr XXXIII/196/2004 z dnia 30 listopada 2004 r., działają na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2011 r., Nr 127 poz. 721, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004 r., Nr 63, poz.587). 

Uczestnikami Warsztatów są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. 

Celem działania warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Rehabilitacja społeczna zmierza do wszechstronnego rozwoju uczestnika WTZ, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychicznej oraz przystosowania społecznego. Rehabilitacja zawodowa jest przygotowaniem osoby niepełnosprawnej do zdobycia umiejętności związanych w wykonywaniem pracy, a w szczególnych przypadkach monitorowaniem wyjścia na otwarty lub chroniony rynek pracy. Terapią zajęciową warsztaty obejmują 25 uczestników.

Rehabilitacja uczestników prowadzona jest przez zajęcia warsztatowe w pięciu pracowniach: 

  • pracownia kulinarna – gospodarstwa domowego,
  • pracownia krawiecko – rękodzielnicza,
  • pracownia stolarska,
  • pracownia komputerowo – medialna,
  • pracownia plastyczno – artystyczna.

W warsztatach jest prowadzona indywidualna terapia psychologiczna. Organizacja pracy
i zajęć odbywa się na podstawie regulaminu organizacyjnego warsztatów oraz statutu. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć uczestników wynosi 7 godzin od 08:00 do 15:00. Zajęcia mają formę indywidualną i grupową. 

Powrót