r. Imieniny:
logo

Konta bankowe

 

Na konto bankowe o nr 88 1240 5497 1111 0010 4906 7609 w Banku Pekao S.A. Oddział Lublin można dokonywać wszystkich wpłat dotyczących dochodów budżetu Miasta Dęblin, a w szczególności podatków i opłat lokalnych, w tym:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • odsetki od podatków i opłat, 
 • opłata skarbowa,
 • opłata za użytkowanie wieczyste,
 • wpływy z najmu składników majątkowych,
 • wpływy z dzierżawy składników majątkowych,
 • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
 • opłata targowa,
 • opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • wpływy z różnych dochodów,
 • wpływy z usług,
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłata za zajęcie pasa drogowego.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na przydzielone podatnikom indywidualne konta bankowe.

Na konto bankowe o nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 w Banku Pekao S.A. Oddział Lublin można dokonywać wszystkich wpłat dotyczących:

 • wadium,
 • kaucji gwarancyjnych,
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów.
Powrót