r. Imieniny:
logo

Burmistrz Miasta

 

Burmistrz Miasta
Roman Dariusz Bytniewski

Sekretariat Burmistrza
tel. 81 883-00-01
e-mail: sekretariat@um.deblin.pl

Przyjmowanie interesantów: 
Burmistrz Miasta Dęblin przyjmuje interesantów: 

 • w każdy poniedziałek w godz. 12:30 - 16:00

 

 Do zadań Burmistrza, jako organu wykonawczego Miasta, należy w szczególności:

 • opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, które należą do jej właściwości oraz przygotowywanie projektów uchwał;
 • wykonywanie uchwał Rady;
 • przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektu budżetu;
 • realizacja budżetu miasta zgodnie z uchwałą budżetową oraz ustawą o finansach publicznych;
 • przedkładanie Radzie rocznych sprawozdań z realizacji budżetu oraz półrocznych informacji;
 • dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta;
 • informowanie mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych;
 • przygotowywanie projektów programów społeczno-gospodarczych;
 • sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem Miasta;
 • ogłaszanie przetargów publicznych w celu realizacji zadań Miasta i wybór lub zatwierdzenie wyboru ofert w tych przetargach;
 • przyjmowanie lub odrzucanie spadków, darowizn i zapisów na rzecz Miasta;
 • gospodarowanie mieniem komunalnym;
 • decydowanie o wystąpieniu ze sporem na drogę sądową oraz ustalanie warunków ugody w tych sprawach;
 • ustalanie zakresu spraw Miasta powierzonych do prowadzenia Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Miasta;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa;
 • wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki, w trybie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym;
 • zaskarżenie rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących zarządzeń;
 • wykonywanie zadań przyjętych w formie porozumienia z organami administracji rządowej lub z jednostkami samorządu terytorialnego;
 • przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Miasta;
 • współdziałanie w interesie Miasta z instytucjami znajdującymi się na jej terenie;
 • opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszania i odwoływanie alarmu przeciwpowodziowego,
 • wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i innym zagrożeniom
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach szczególnych.

 

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób wysłać do Nas wiadomośc e-mail.
To pole jest wymagane. To pole jest wymagane. Podaj poprawny adres e-mail. Podaj poprawny numer telefonu.
To pole jest wymagane.
Zaznacz pole z warunkami. WYŚLIJ

Łączysz się z adresu: 3.236.143.154 Powrót