r. Imieniny:
logo

Herb i weksylia

W dniu 2 marca 1993 roku Uchwałą Nr XXXVIII/218/93 Rada Miasta w Dęblinie ustanowiła dwa najwyższe znaki miasta, herb i wywodząca się zeń chorągiew.
 
Nawiązując do przeszłości Dęblina związanej z tradycjami wojskowymi i nakazując czujność o kształt jego przyszłości, znaki te są otaczane najgłębszą czcią przez jego mieszkańców, stanowiąc symbol ich wspólnoty, przywiązania i lokalnego patriotyzmu, gotowości do podejmowania wysiłków dla obrony samorządności i wspólnego dobra.
 

HERB

HerbHerbem Miasta Dęblin jest w błękitnym polu tarczy godło, przedstawiające srebrnego orła Zeusa – stylizowanego na orła piastowskiego – z kulistym złotym gromem w szponach, od którego biją złote błyskawice.
 
Herb jest umieszczany na:
 
  • Sali obrad Rady Miasta, w lokalach Urzędu Miasta i jednostek podległych gminie oraz na budynkach miejskich.

  • Chorągiew może być wywieszana w innych miejscach publicznych miasta, w czasie uroczystości miejskich, państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i harcerskich, a także na budynkach i w lokalach będących siedzibami: instytucji, przedsiębiorstw, szkół, uczelni, organizacji społecznych, JW w czasie ich uroczystości.

  • Ceremonialnych drukach urzędowych Przewodniczącego Rady Miasta, Burmistrza Miasta, na legitymacjach radnych i urzędników, a także na drukach i pieczęciach urzędowych, jeżeli dopuszczają to przepisy ogólnopaństwowe.

  • Insygniach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta, odznace radnego Rady Miasta.

  • Metalowej, urzędowej, okrągłej, tłocznej pieczęci.

 
W graficznej formie herbu występującej w drukach i nadrukach, metalowej tłocznej pieczęci, błękitną barwę pola tarczy zastępuje się poprzecznym szrafowaniem oraz w godle, srebrną barwę orła Zeusa kolorem białym lub gładką fakturą w barwie metalu, a kropkowaniem, złotą barwę kulistego gromu z bijącymi od niego błyskawicami. Herb jest wywieszany z okazji publicznych uroczystości miejskich, w miejscu ich odbywania oraz w innych miejscach za zgodą Rady Miasta. Użycie Herbu przez instytucje nie będące agendami miejskimi oraz przez organizacje społeczne, podmioty gospodarcze i transportowe, zwłaszcza w celach reklamowych oraz handlowych może nastąpić tylko za zgodą Rady Miasta. W celach zdobniczych, poza reprezentacyjnych można używać samego godła herbu, zawsze jednak w całości, zgodnie z zasadami heraldyki, w celach handlowych oraz reklamowych tylko za zgodą Rady Miasta.

WEKSYLIA

Chorągiew

ChorągiewChorągiew Miasta Dęblin składa się z trzech stref w pas: górnej srebrnej, środkowej złotej, dolnej błękitnej, przy czym strefa srebrna i błękitna zajmują, każda po dwie piąte, a złota jedną piątą. Strefa górna, srebrna, może być zastąpiona białą. Chorągiew jest wywieszana na elewacji frontowej Ratusza Miasta w czasie obrad Rady Miasta, uroczystości miejskich i państwowych.  Chorągiew może być wywieszana na sali obrad Rady Miasta. Chorągiew może być wywieszana w innych miejscach publicznych miasta, w czasie uroczystości miejskich, państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i harcerskich, a także na budynkach i w lokalach będących siedzibami: instytucji, przedsiębiorstw, szkół, uczelni, organizacji społecznych, JW w czasie ich uroczystości.
 

Flaga

FlagaFlaga Miasta Dęblin jest odmianą chorągwi miasta, na której pośrodku strefy górnej umieszczony jest herb miasta.
 
Flaga jest wywieszana:
  • w miejsce chorągwi miasta, na elewacji frontowej Ratusza Miasta, w czasie obrad Rady Miasta, oraz w czasie uroczystości miejskich i państwowych;

  • na elewacji frontowej Ratusza Miasta, gdy w mieście składa oficjalną wizytę: Premier Rządu RP, Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Minister, Wojewoda, Ambasador państwa akredytowanego przy rządzie RP, wyższy rangą dostojnik kościelny, wojskowy, obcego państwa, Unii Europejskiej;

  • podczas uroczystości publicznych, gdy bierze w nich udział Rada Miasta in gremio, jej Przewodniczący, lub Burmistrz Miasta.

 

Sztandar

Sztandar Miasta Dęblin jest uroczystą odmianą chorągwi i składa się z dwóch płatów o łącznych wymiarach 110 x 100 cm obszytych złotymi frędzlami z trzech stron, nie przylegających do drzewca. Z prawej, głównej strony, srebrnej, ze złotym pasem szerokości 10 cm od drzewca, umieszczony jest pośrodku herb miasta, a pod nim błękitny, majuskulny napis MIASTO DĘBLIN.

 
Sztandar
  
Z lewej strony, błękitnej, ze złotym pasem szerokości 10 cm od drzewca, pośrodku umieszczony jest herb Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że głowa orła zwrócona jest do drzewca.W prawym, dolnym rogu strony głównej, umieszczona jest w skos plakietka z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, w lewym dolnym rogu drugiej strony umieszczony jest w skos herb województwa lubelskiego.Drzewce sztandaru zakończone jest godłem herbu miasta, wykonanym w metalu.
 
Sztandar
 
Sztandar miasta jest uroczyście wprowadzany przez poczet sztandarowy na sesjach uroczystych Rady Miasta, uroczystościach miejskich, państwowych, kościelnych i wojskowych oraz noszony przez Radę Miasta przed nią, gdy występuje in gremio lub gdy jest reprezentowana przez swój upoważniony organ.
 
Aktualizacja i korekta: Krzysztof Karbowski, Dęblin 2015 r.
 
  
Źródło:
1. Opinia w sprawie herbu miasta Dęblin Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Oddział w Lublinie z dnia 25 lutego 1992 r.;.
2. Uchwała Nr XXXVIII/218/93 Rady Miasta w Dęblinie z dnia 2 marca 1993 r. wraz z załącznikami do tej uchwały nr: 1, 2, 3, 4, 5 oraz załącznikami: Herb Dęblina, wersja użytkowa, rysunek podstawowy, druk czernią, opracowany graficznie D. Dessauer ’94; I. Chorągiew; II. Flaga; III. Sztandar. Płat prawy. Skala 1:4; IV. Sztandar. Płat lewy. Skala 1:4; V. Zwieńczenie drzewca sztandaru. Skala 1:1.;
3. Uchwały Nr XIX/139/95 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 października 1995 r.;
4. Opinia Komisji Heraldycznej przy Departamencie Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 stycznia 2014 r., Uchwała nr 1-1410/O/2014.
 
Powrót