r. Imieniny:
logo

Rada Miasta

Rada Miasta Dęblin jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej mieszkańców Dęblina. Do Rady Miasta należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej mieszkańców, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Obecnie Rada Miasta liczy 15 radnych wybieranych w powszechnych wyborach. Pracami Rady Miasta kieruje Przewodniczący Rady przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących. Osoby te wybiera Rada spośród swojego grona.

Rada Miasta Dęblin obraduje na sesjach, na których podejmuje wiążące decyzje oraz działa poprzez swoje komisje i radnych. Sesje Rady Miasta odbywają się przeciętnie raz na miesiąc w sali Nr 1 Urzędu Miasta. Uchwały Rady zapadają z reguły zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady. W niektórych sprawach ustawy wprowadzają inne (ostrzejsze) wymogi, co do większości głosów oraz liczby obecnych radnych, a także obowiązek głosowania tajnego.

Sesje Rady Miasta oraz posiedzenia Komisji Rady są jawne, co oznacza, że obrady te może obserwować każdy mieszkaniec. Informacje o terminie sesji i przedmiocie obrad podawane są do publicznej wiadomości na 5 dni przed terminem sesji. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady podawane są na trzy dni przed terminem posiedzenia.

Protokoły z sesji Rady Miasta, posiedzeń Komisji Rady są udostępniane na stronie BIP oraz do publicznego wglądu w Biurze Rady Miasta - Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, pokój nr 10, tel. (81) 883-03-77, e-mail: poczta@um.deblin.pl

 

Wicej informacji na temat Rady Miasta Dęblin znajduje się na stronie bip.um.deblin.pl

Powrót